ادامه راه آرون سوارتز؛ پسر اینترنت، این‌بار در هندزمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه

73 میلیون مقاله علمی در یک پروژه تحقیقاتی آرشیو و برای متن کاوی آزاد جمع آوری شد.