skip to Main Content
53657 1 Miscellaneous Digital Art Digital Brain

راهنمای فعال نگه داشتن مغز

  • ۶ آبان ۱۳۹۵

مقدمه: اوایل گزارش برگ برنده درباره این گفتیم که تعداد مبتلایان آلزایمر در آمریکا رو به رشده و برای همین دارویی که وعده کنترل عوارضش رو می ده خیلی برای بازار جذابه. من درباره تعداد مبتلایان آلزایمر در ایران آمار…

بیشتر بخوانید