skip to Main Content
Episode73 04 01

هفتاد و سه – سریال دبرا قسمت اول؛ آینده روشن

  • ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

هفتاد و سه - سریال دبرا قسمت اول؛ آینده روشن طبق تعریف رویای آمریکایی، «زندگی هر شخص باید با فرصت‌هایی که به او بنا بر قابلیت‌ها یا موفقیت‌هایش و فارغ از طبقه اجتماعی یا شرایط زاده شدنش داده می‌شود بهتر،…

بیشتر بخوانید