پادکست فارسی چنل‌بی https://channelbpodcast.com روایت شنیدنی ماجراهای واقعی Tue, 07 Jul 2020 19:12:40 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 https://channelbpodcast.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-channelb-favicon-32x32.png پادکست فارسی چنل‌بی https://channelbpodcast.com 32 32 چرا ماجرای جنایت‌های واقعی را دوست داریم؟ https://channelbpodcast.com/archives/16743/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%2586%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ac%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25b9%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25a7 https://channelbpodcast.com/archives/16743/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85#comments_reply Tue, 07 Jul 2020 19:09:22 +0000 https://channelbpodcast.com/?p=16743 رمز محبوب‌شدن True Crime (ترو کرایم)

“بر اساس یک داستان واقعی”. این عبارت وقتی اول کتاب بیاد یا وقتی اول یه فیلم سینمایی بیاد فروش اون کتاب یا فیلم رو چندپله بهتر می‌کنه. هرسال هم سایت‌های مختلف، لیست بهترین‌هایی رو

]]>
https://channelbpodcast.com/archives/16743/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85/feed 0
سفر به ونیز با جنتلمن https://channelbpodcast.com/archives/16724/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%86?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b3%25d9%2581%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25ac%25d9%2586%25d8%25aa%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2586 https://channelbpodcast.com/archives/16724/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%86#comments_reply Sun, 05 Jul 2020 17:38:26 +0000 https://channelbpodcast.com/?p=16724 تابستان ۹۹ که داریم این یادداشت رو می‌نویسیم، اپیزود ۵۸ چنل‌بی یعنی قصه جنتلمن بیش از باقی اپیزودهای پادکست چنل‌بی شنیده شده و فعلاً و تا این‌جا می‌شه گفت پرطرفدارترین اپیزود به حساب میاد.

اگر شما این اپیزود رو گوش

]]>
https://channelbpodcast.com/archives/16724/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%86/feed 0
خبرنامه‌ها، ایمیل‌هایی که چشم‌ به راه گرفتنشان هستیم https://channelbpodcast.com/archives/16708/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ae%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2587-%25da%2586%25d8%25b4%25d9%2585%25e2%2580%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b1%25d8%25a7 https://channelbpodcast.com/archives/16708/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85#view_comments Fri, 03 Jul 2020 06:02:07 +0000 https://channelbpodcast.com/?p=16708 چرا خبرنامه‌ همچنان مسیری مطمئن و جذاب برای رسیدن به مخاطب است؟ مثال‌های پرطرفدار امروزی خبرنامه کدوم‌هاست؟ ما هم خبرنامه بفرستیم؟ چه جوری؟ علی بندری، تجربه‌ش رو در این یادداشت نوشته. تقریبا مفصل و تا حد زیادی کاربردی.

در سال‌های

]]>
https://channelbpodcast.com/archives/16708/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85/feed 1
پادکست خوب چی گوش بدم یا اول برم سراغ کدوم اپیزود؟ https://channelbpodcast.com/archives/16675/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DA%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a8-%25da%2586%25db%258c-%25da%25af%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25af%25d9%2585-%25db%258c%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ba-%25da%25a9%25d8%25af https://channelbpodcast.com/archives/16675/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DA%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF#view_comments Thu, 25 Jun 2020 16:54:48 +0000 https://channelbpodcast.com/?p=16675 خیلی از کسانی که تازه با پادکستی آشنا می‌شن، چون نمی‌دونن از کدوم اپیزود شروع کنن، می‌رن از اولین اپیزود شروع می‌کنن به گوش کردن. روش عادت‌شده‌ی مصرف کردن محتوا هم همینه. یه کتاب رو از اول شروع می‌کنیم به …

]]>
https://channelbpodcast.com/archives/16675/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DA%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF/feed 10
بالاخره حکم دادگاه پاول لرو صادر شد https://channelbpodcast.com/archives/16659/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ad%25da%25a9%25d9%2585-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2584%25d8%25b1%25d9%2588-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25af https://channelbpodcast.com/archives/16659/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF#view_comments Thu, 18 Jun 2020 06:30:05 +0000 https://channelbpodcast.com/?p=16659 https://channelbpodcast.com/archives/16659/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/feed 10 چه خبر از آقای مسترمایند؟ https://channelbpodcast.com/archives/16568/%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%2586%25d9%2587-%25d8%25ae%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a2%25d9%2582%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25d8%259f https://channelbpodcast.com/archives/16568/%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF#view_comments Thu, 11 Jun 2020 07:16:01 +0000 https://channelbpodcast.com/?p=16568 فرشید نجاریان

«پاول لرو همیشه می‌دونست که یه روز تموم می‌شه، یا لااقل اونایی که بهش نزدیک بودن اینطور می‌گفتند. اشتهای سیری‌ناپذیرش برای جنایت، طوری بود که انگار داره همه‌ی این کارا رو می‌کنه که مامورای قانون رو تحریک کنه

]]>
https://channelbpodcast.com/archives/16568/%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF/feed 2
عکس‌های مربوط به اپیزود ۶۸- دندانپزشک https://channelbpodcast.com/archives/16626/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF-%DB%B6%DB%B8-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b7-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25af-%25db%25b6%25db%25b8-%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9 https://channelbpodcast.com/archives/16626/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF-%DB%B6%DB%B8-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9#view_comments Thu, 11 Jun 2020 04:33:28 +0000 https://channelbpodcast.com/?p=16626 https://channelbpodcast.com/archives/16626/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF-%DB%B6%DB%B8-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9/feed 26 شصت و هشت – دندان‌پزشک https://channelbpodcast.com/archives/16620/%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b4%25d8%25b5%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9 https://channelbpodcast.com/archives/16620/%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9#view_comments Sun, 07 Jun 2020 14:54:44 +0000 https://channelbpodcast.com/?p=16620 شصت و هشت – دندان‌پزشک

آخر ماجراهای واقعی هیچ وقت به اندازه‌ی قصه روشن و مشخص بسته نمی‌شه. این هم شاید یکی از همون قصه‌ها باشه. ماجرای دندانپزشکی که به قتل متهم شد.

ترجمه روایت: علی بندری | تدوین: امید

]]>
https://channelbpodcast.com/archives/16620/%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9/feed 74
موسیقی متن پادکست سریالی لوسی https://channelbpodcast.com/archives/16601/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2582%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2586-%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25b3%25db%258c https://channelbpodcast.com/archives/16601/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C#view_comments Thu, 28 May 2020 15:19:23 +0000 https://channelbpodcast.com/?p=16601 https://channelbpodcast.com/archives/16601/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C/feed 3 بعد از ۲۶ سال یکی از مهره‌های کلیدی نسل‌کشی رواندا در پاریس دستگیر شد https://channelbpodcast.com/archives/16590/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d8%25b9%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25db%25b2%25db%25b6-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25db%258c%25da%25a9%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2586%25d8%25b3%25d9%2584 https://channelbpodcast.com/archives/16590/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF#view_comments Fri, 22 May 2020 15:40:34 +0000 https://channelbpodcast.com/?p=16590 https://channelbpodcast.com/archives/16590/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/feed 3