skip to Main Content
ارون سوارتز پادکست چنل بی

آرزوی پسر اینترنت برآورده شد

  • ۱۳ دی ۱۴۰۰

« ارون ترسیده بود. بعد از اینکه FBI با او تماس گرفت و سعی کرد وادارش کنه که بدون وکیل باهاشون بره کافی‌شاپ، خیلی بیشتر هم ترسید. رفت خونه و رو تخت دراز کشید و می‌لرزید.» بخش مهمی از هم…

بیشتر بخوانید